گروه آمار و اطلاعات

نام کامل مسئول: 
مجید نجاتی
سمت: 
کارشناس مسئول آمار و اطلاعات
شماره تماس: 
32113105-025

گروه آمار و اطلاعات

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات
مجید نجاتی
تماس: 32113105-025