کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری

نام کامل مسئول: 
سید صادق دقیقی
سمت: 
کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری
شماره تماس: 
32137113-025