کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری

نام کامل مسئول: 
سید صادق دقیقی
سمت: 
کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری
شماره تماس: 
02532113113

کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری
سید صادق دقیقی
تماس: 02532113113