کارشناس خدمات آموزشی

نام کامل مسئول: 
عبدالمجید سراقی
سمت: 
کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس: 
32113233-025

شرح وظایف:

  1. نام ‌نويسي از دانش پژوهان در هر نيم سال
  2. تشکيل وتکميل پرونده آموزشي و رفع نواقص
  3. ثبت اطلاعات دانش پژوهان در سيستم جامع آموزش
  4. ثبت دروس هرنيمسال درسيستم جامع آموزش: درس- استاد–زمان ومکان تشکيل کلاس- ظرفيت- اصلاح درصورت لزوم
  5. تهيةليست وبررسي حضوروغياب دانش پژوهان
  6. اعلام اسامي محرومين هردرس وحذف درس آنها
  7. اقدامات لازم جهت حذف اضطراري دروس دانشجويان متقاضي مطابق مقررات