کارشناس برگزاری کلاس‌های ارشد و دکتری

نام کامل مسئول: 
محمد جواد بهجت
سمت: 
کارشناس برگزاری کلاس‌های ارشد و دکتری

شرح وظایف:

 1. دریافت برنامه کلاسی روزهای هفته قبل از آغاز ترم از برنامه آموزش
 2. برنامه ریزی برای برگزاری دروس ارائه شده
 3. تنظیم و اختصاص کلاس به دروس جهت برگزاری
 4. تماس با اساتید یک هفته قبل از شروع ترم جهت هماهنگی نهایی
 5. هماهنگی با واحد نقلیه و موتوری به منظور اختصاص سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 6. دریافت پرینت لیست های حضورغیاب کلاسی از برنامه و قرار دادن لیست ها در پوشه های مخصوص جهت ارائه به نماینده کلاس
 7. پیگیری،آماده سازی و تجهیز کلاس ها جهت برگزاری کلاس ها
 8. پیگیری و تهیه ملزومات آموزشی اعم از اقلاممصرفی مانند ماژیک، تخته پاک کن، باتری ساعت و..  نیز پذیرایی استادسرا
 9. دریافت پرینت برنامه کلاس ها از برنامه و نصب آن در تابلو اعلانات
 10. اجرا و نظارت بر برگزاری کلاس های ارشد ودکتری در مؤسسه
 11. هماهنگی و برگزاری کلاس های خارج از موسسه مانند کلاس های تهران وبرخی مراکز دیگرشامل هماهنگی سرویس رفت و برگشت و تغذیه برای دانش پژوهان و اساتیددروس خارج از قم
 12. پیگیری و ارائه سرویس و تغذیه برای اساتید مدعوخارج از قم در مؤسسه
 13. سرکشی به کلاس ها و ثبت برگزاری کلاس ها بصورت روزانه در برنامه آموزش
 14. تعیین نماینده برای کلاس‌ها و تعامل با آن‌ها جهت اجرای بهتر برنامه ها
 15. پیگیری تاخیر یا غیبت اساتید
 16. ارائه ملزومات آموزشی نظیر ماژیک، لپ تاب و ... به نمایندگان کلاس ها
 17. نظارت مستمر به وضعیت ظاهری و نیز لوازم و تجهیزات کلاس ها
 18. نظارت بر انجام حضور وغیاب توسط نمایندگان کلاس ها جهت ثبت حضور غیاب بصورت روزانه
 19. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی توسط دانش پژوهان نظیر نظم و انضباط و وضعیت تلبس آنها
 20. پیگیری و رفع مشکلات و موانع احتمالی در برگزاری دوره ها
 21. نظارت بر برگزاری کلاس ها درطول ترم طبق تقویم تحصیلی مؤسسه و تلاش جهت به حد نصاب رساندن تعداد جلسات کلاس ها
 22. نظارت بر ثبت غیبت های کلاسی بصورت روزانه توسط نماینده کلاس در برنامه آموزش و تایید آن در پایان ترم
 23. ثبت و نهایی کردن کارکرداساتید و ایاب و ذهابآنها در برنامه آموزش در پایان ترم جهت پرداخت حق الزحمه اساتید
 24. انجام امورمحوله ازسوی مدیرک لتحصیلات تکمیلی.

کارشناس برگزاری کلاس‌های ارشد و دکتری