کارشناس امتحانات

نام کامل مسئول: 
علی راستی تبار
سمت: 
کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس: 
205

شرح وظایف:

  1. ارائه برگه طرح سوال و دريافت آن توسط اساتيد
  2. تحويل برگه هاي امتحاني و ليست نمرات به اساتيد و دريافت آنها
  3. ثبت،اصلاح وحذف نمرات وتطبيق نمرات انتقالي طبق مقررات
  4. انجام هماهنگي و اقدامات لازم جهت برگزاري مطلوب امتحانات
  5. حضور و غياب دانش پژوهان در جلسه امتحان
  6. اعلام اسامي غائبين در امتحان به اداره آموزش
  7. ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
  8. انجام امورمحوله ازسوي مقام مافوق