کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی

نام کامل مسئول: 
ابوالفضل سلیم آبادی
سمت: 
کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی
شماره تماس: 
32113231-025

شرح وظایف:

  1. بررسي وضعيت مکان برگزاري امتحانات و تاييد آن
  2. تهيه صورت جلسه آزمونها
  3. رسيدگي به اعتراضات و درخواست تجديد نظر دانش پژوهان
  4. پيگيري اقدام لازم در خصوص تغيير نمره مانند ارائه و تکميل  فرم توسط استاد و تصويب در شوراي مربوطه و طي زمان قانوني در وقت مقرر
  5. مشخص نمودن ناظرين امتحانات  در قم و شهرستانها
  6. گزارش ميزان رسيدگي اساتيد به اعتراضات از طريق سيستم آموزشي
  7. تهيه نامه براي اعلام نمرات تاييد شده به موسسه آموزشي مقصد و ارسال براي امضاء مديريت
  8. ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
  9. انجام امورمحوله ازسوي مقام مافوق

کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی

کارشناسی مسئول امتحانات و سوابق تحصیلی
ابوالفضل سلیم آبادی
تماس: 32113231-025