مدیریت پشتیبانی آموزش

نام کامل مسئول: 
آقای احمد محمدی
سمت: 
مدیر پشتیبانی آموزش
شماره تماس: 
32113108-025

شرح وظایف:

شرح وظايف مدير پشتیبانی آموزش

 1. انجام کليه امور پشتيباني آموزشي
 2. ارائه خدمات مورد نياز به اساتيد و اعضاء هيأت علمي در چارچوب ضوابط
 3. تنظيم ‌وانعقاد قرارداد حق ‌التدريس با اساتيد و همچنين اساتيد راهنما، مشاوره و داوري پايان نامه‌ها
 4. تنظيم و انعقاد قرارداد پروژه‌اي با مديران گروه‌هاي علمي دبيران گروه‌ها، نيروهاي اجرايي گروه‌ها و کارشناسان معاونت آموزش
 5. محاسبه ساعات حضور اساتيد و ارسال به اداري و مالي جهت پرداخت حق الزحمه
 6. تهيه وتنظيم قراردادهاي مالي معاونت آموزش با مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف و پي‌گيري‌ لازم در خصوص عقد قرارداد‌هاي آموزشي‌ و تفاهم‌نامه‌ها و..( مانند: مشخص کردن شرايط، تعهدات، مبالغ و.. )
 7. انجام امور مربوط به شهريه دانش پژوهان
 8. انجام امور مربوط به برگزاري و امور مالي اردوهاي علمي و نظارت برطی مراحل قانونی واداری آن
 9. بررسي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها
 10. انجام امور مالي طرح ولايت، نظارت بر فرآيند آنها و پيگيري کارشناسانه
 11. محاسبه ميزان قراردادهاي حق‌التدريس، پروژه‌اي و.. طبق ميزان ابلاغي
 12. محاسبه ميزان حق‌الزحمه طراحي و تصحيح سؤالات آزمون‌هاي مختلف طبق ميزان ابلاغي
 13. جمع آوري اخبار و به روز رساني سامانه اطلاع رساني معاونت آموزش
 14. جمع آوري گزارش عملکرد مديريتها و بخشهاي مختلف آموزش و ارائه به مقام مافوق
 15. پيش ‌بيني بودجه سالیانه مديريت
 16. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
 17. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق
پست مافوق: 

مدیریت پشتیبانی آموزش

مدیر پشتیبانی آموزش
آقای احمد محمدی
تماس: 32113108-025

زیرمجموعه مدیریت پشتیبانی آموزش

اداره پشتیبانی اساتید
هادی انواری
تماس: 32113210-025
اداره خدمات دانش پژوهی و پشتیبانی آموزشی
علیرضا رحمانی
تماس: 32113127-025