رئیس اداره خدمات آموزشی

نام کامل مسئول: 
حمیدرضا ابراهیمی منش
سمت: 
رییس اداره خدمات آموزشی
شماره تماس: 
025-2113205

شرح وظایف:

  1. برنامه ريزي آموزشي وارزيابي دانش پژوهان
  2. بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزشي مصوب
  3. نظارت بر صدور ريزنمرات و گواهينامه ها، و تاييديه‌ تحصيلي دانش آموختگان
  4. مديريت واجراي برنامه ‌ي درسي درزمان ا نتخاب واحد،حذف واضافه درزمان مقررمطابق اعلام گروه
  5. تأييدانتخاب واحد دانشجويان وحذف اضطراري دروس دانشجويان متقاضي مطابق مقررات
  6. برنامه ريزي و معرفي دانشجويان ممتاز واستعدادهاي درخشان
  7. تهيه حكم اخراج و يا انصراف مربوطه و ارسال براي امضاء مديريت
  8. اعلام‌ تقويم آموزشي
  9. مکاتبه بادستگاههاي مختلف دولتي وغيردولتي،وزارتخانه‌ها،نهادها،سازمانهاو..درخصوص‌وضعيت تحصيلي دانش‌پژوهان
  10. اعلام برنامه هاوواحدهاي هرنيمسال تحصيلي

رئیس اداره خدمات آموزشی

رییس اداره خدمات آموزشی
حمیدرضا ابراهیمی منش
تماس: 025-2113205

زیرمجموعه رئیس اداره خدمات آموزشی

کارشناس خدمات آموزشی
احد فرهادی
تماس: 32113226-025
کارشناس برگزاری کلاس های فقه و اصول
محمدرضا شعبان‌ زاده
تماس: 32113311-025
کارشناس برگزاری کلاس ها
سید عبدالرسول موسوی فرد
تماس: 32113302-025
کارشناس خدمات آموزشی
عبدالمجید سراقی
تماس: 32113233-025