اداره کل امور آموزش

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام محمد حسین جمالی
سمت: 
اداره کل امور آموزش
شماره تماس: 
205

شرح وظایف:

شرح وظايف مديريت امور آموزشي

 1. اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي
 2. نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي درسي ارائه شده توسط گروه‌هاي آموزشي در مقطع کارشناسي
 3. برگزاري کلاس‌ها در مقطع کارشناسي
 4. ارائه خدمات مورد نياز به اساتيد و اعضاء هيأت علمي در چارچوب ضوابط
 5. صدور گواهي‌هاي لازم در طول تحصيل براي دانش‌پژوهان کارشناسي
 6. انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت برگزاري امتحانات کارشناسي
 7. فراهم‌نمودن بايگاني و مرکز اسناد جهت نگهداري سوابق تحصيلي دانش پژوهان مقطع کارشناسي
 8. رسيدگي به امور مربوط به حضور و غياب ، مرخصي ها حذف دروس و امور شهريه دانش‌پژوهان
 9. انجام امور فارغ‌التحصيلان طبق مقررات صدور گواهي فراغت از تحصيل براي مقاطع مختلف
 10. پيش بيني بودجه لازم براي وظايف محوله
 11. تهيه برآورد بودجه ادارة کل آموزش و ارائه به معاونت و تدوين گزارش عملکرد ادارة کل امور آموزش
 12. انجام ساير امور  طبق تشخيص و ارجاع معاون آموزش .
 13. طراحي‌برنامه هاي‌مختلف‌براي‌ارتقاءکيفيت‌آموزش‌درمقطع‌کارشناسي‌باهمکاري‌دفتربرنامه‌ريزي و ارزيابي آموزشي
 14. تشکيل کميتة موارد خاص آموزشي جهت مشکلات دانش پژوهان
 15. انجام امور مربوط به پذيرش دانش پژوهان ميهمان از ساير مؤسسات آموزش عالي و انجام امور مربوط به دانش پژوهان مؤسسه که ميهمان به دانشگاهي ديگر مي شوند.
پست مافوق: 

اداره کل امور آموزش

اداره کل امور آموزش
حجت الاسلام محمد حسین جمالی
تماس: 205

زیرمجموعه اداره کل امور آموزش

رئیس اداره دانش آموختگان
سید محمد مطهری
تماس: 025032113227
رئیس اداره خدمات آموزشی
حمیدرضا ابراهیمی منش
تماس: 025-2113205
رئیس اداره امتحانات آموزش
احمد اسماعیلی طاهری
تماس: 32113230-025