اداره دانش آموختگان

شرح وظایف:

  1. تکمیل پرونده الکترونیکی از دانش آموختگان هرسه مقطع شامل
  2. صدوروتحویل گواهينامه موقت به فارغ التحصیلان در (هرسه مقطع کارشناسی، حضوری ونیمه حضوری ودانشگاه مجازی-ارشد و دکتری)
  3. صدوردانش نامه اصلی به دانش آموختگان
  4. تاييد مدارك  دانش آموختگان شامل( گواهينامه موقت- مدرک اصلی و ريز نمرات)
  5. ارسال اطلاعات تحصیلی الکترونیکی به هفت قسمت موسسه جهت بکارگیری (نیاز یا عدم نیاز )فرددرموسسه
  6. صدور مدرک المثني ( در صورت مفقود شدن) اعلان مفقودی مدرک در روزنامه های کثیرالانتشاردرسه مرحله توسط خود صاحب مدرک واجرای مراحل قانونی توسط دانش آموختگان