اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کامل مسئول: 
حمیدرضا برهانی
سمت: 
رئیس اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 
32137104-025

شرح وظایف:

  • شرح وظایف
  • - برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های اداره آموزش
  • -  ایجاد تعامل و هماهنگی میان نیروها و نظارت بر اجرای امور جاری اداره و نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانش پژوهان تحصیلات تکمیلی
  • - بررسی و ارائه راهکار رفع مشکلات آموزشی دانش پژوهان
  • - شرکت در جلسات اداره کل تحصیلات تکمیلی و ارائه طرح و پیشنهاد  به منظور رفع موانع و مشکلات اجرایی و تحقق اهداف آموزشی
  • - بررسی و رصد برنامه آموزش و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح بخش های مختلف آن به منظور کارآیی و ایجاد قابلیت بیشتر برنامه آموزش
  • - هماهنگی و تعامل با مدیریت پذیرش جهت رفع مشکلات پذیرشی دانش پژوهان تحصیلات تکمیلی
  • - هماهنگی و تعامل با مدیریت برنامه ریزی آموزش در خصوص ارائه دروس ترم
  • - تعامل با سایر بخش های مؤسسه جهت ارسال و دریافت اطلاعات و آمار مختلف مورد نیاز
  • - انجام  امور محوله از سوی مقام مافوق

اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی
حمیدرضا برهانی
تماس: 32137104-025

زیرمجموعه اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری
علی راستی تبار
تماس: 32137103-025
کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری
سید صادق دقیقی
تماس: 02532113113