اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

نام کامل مسئول: 
محمد جواد بهجت
سمت: 
رئیس اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 
32137108-025

شرح وظایف:

  1. برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت امتحانات پايان ترم و برگزاري منظم آن
  2. برگزاري امتحانات معرفي به استاد و امتحانات مجدد
  3. برنامه ريزي دقيق تاريخ و ساعت آزمون جامع دکتري و برگزاري منظم آن و مطابق برنامه اعلام شده

اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی
محمد جواد بهجت
تماس: 32137108-025

زیرمجموعه اداره امتحانات تحصیلات تکمیلی

کاردان امتحانات تحصیلات تکمیلی
مهدی خلیلی
تماس: 32137112-025