امور دفتری و بایگانی

نام کامل مسئول: 
مرتضی گلوردی
سمت: 
مسئول امور بایگانی امتحانات
شماره تماس: 
32113229-025

شرح وظایف:

  1. ايجاد بانک سوال
  2. تکثير سوالات امتحاني
  3. بايگاني اوراق امتحانات
  4. ارائه برگه هاي امتحاني به اساتيد در صورت اعتراض دانش پژوهان
  5. جمع آوري اسناد امتحاني
  6. حضور و غياب دانش پژوهان در جلسه امتحان
  7. امحاء برگه هاي امتحاني غير مورد نياز
  8. ارائه گزارش عملکردبه مقام مافوق
  9. انجام امورمحوله ازسوي مقام مافوق

امور دفتری و بایگانی

مسئول امور بایگانی امتحانات
مرتضی گلوردی
تماس: 32113229-025