همکاران آموزشهای آزاد

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد مهدی سلیمانی کارشناس اداری - مالی ۳۲۱۱۳۶۷۶-۶۲۰
  عبدالله کرمی مسئول دفتر ۶۲۰
سید مصطفی میرباباپور کارشناس اداره برنامه ریزی و ارزیابی دوره های آموزش های آزاد ۶۷۶
مرتضی فقیهی فاضل کارشناس برگزاری دوره های آموزش آزاد ۶۷۶
محمد حسین فاریاب کارشناس مسئول تدوین سرفصل ها و منابع متون آموزش های آزاد ۴۵۵
سیدمحمدحسین غضنفری کارشناس تربیت مدرس، متون و سرفصل ها ۶۷۶

حنظله توحیدی کریمی کارشناس سایت آموزشهای آزاد ۶۵۷-۶۲۰

 

www.edu.iki.ac.ir