همکاران

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
سید مهدی سجادی کارشناس مسئول تشکیل و تکمیل پرونده آموزشی ۳۲۱۱۳۶۶۴
مجید نظر کرده کارشناس مسئول آمار و ثبت نام

۳۲۱۱۳۶۲۸

حسین ولی زاده

کارشناس برگزاری آزمون

۳۲۱۱۳۶۱۸
امیر حسین طیاری کارشناس سامانه پذیرش ۳۲۱۱۳۶۸۳

 

www.edu.iki.ac.ir