همکاران

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محسن آخوندی مسئول اداره امور پشتیبانی اساتید اداره آموزش

۳۲۱۱۳۲۱۸

هادی انواری مسئول امور مالی و قراردادهای آموزشی ۳۲۱۱۳۲۱۰
  سید محمد مطهری مسئول اداره خدمات دانش‌پژوهی و پشتیبانی آموزشی ۳۲۱۱۳۱۲۷
مهدی ملکی قشلاقی کارشناس امور مالی دانش‌پژوهان و پشتیبانی آموزشی

۳۲۱۱۳۳۱۳

۳۲۱۱۳۳۱۲

  سید حسین نبویان کارشناس امور برگزاری اردوهای علمی،کارگاه‌ها و مراسم آموزشی ۳۲۱۱۳۱۲۷

 

 

www.edu.iki.ac.ir