همکاران دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
مجید نجاتی کارشناس مسئول اطلاعات و آمار ۳۲۱۱۳۱۰۹
سید احمد سجادی مقدم کارشناس مسئول سنجش و ارزیابی

۳۲۱۱۳۱۲۱

سعید دره شیری كارشناس مسؤل برنامه‌ريزي ودبير اجرايي شوراي سياستگذاري معاونت آموزش ۳۲۱۱۳۲۲۸
جواد خبازی كارشناس برنامه‌ريزي ۳۲۱۱۳۱۰۹

 

www.edu.iki.ac.ir