شرح وظایف مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

نسخه مناسب چاپ

۱. نظارت بر فعاليت گروه‌هاي تحت مديريت بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات
۲. برگزاري شوراي برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي با حضور کارشناسان مجرب و فرهيخته
۳. تهيه‌وتنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي علمي
۴. انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوري‌هاي ‌آموزشي‌ و تغييرات ‌و اصلاحات ‌لازم ‌در چارچوب ‌ضوابط
۵. انجام مطالعات مربوط به سنجش آموزش، وضعيت کمي و کيفي داوطبان، دانش‌پژوهان، اساتيد و چگونگي روند فعاليت‌هاي حوزه‌هاي آموزش
۶. بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي ‌از طريق ‌کميته‌هاي ‌تخصصي ‌مربوط و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب
۷. اخذ مجوزهاي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي
۸. نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي نيمسالها
۹. تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
۱۰. طراحي برنامه هاي ۵ سالة معاونت آموزش و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
۱۱. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
۱۲. نظارت بر نحوه اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ارائه گزارش به مقام مافوق
۱۳. ارزيابي کيفيت تدريس اساتيد
۱۴. تهيه نقطه نظرات،پيشنهادات‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتيدواعضاء هيات علمي درخصوص امورآموزشي و اداری
۱۵. تهيه آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف معاونت آموزش
۱۶. به روز رساني و توسعه سامانه هاي آموزشي
۱۷. ارائه گزارش دوره ای به مقام ما فوق
۱۸. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

www.edu.iki.ac.ir