شرح وظایف معاونت آموزش

نسخه مناسب چاپ

۱. هدايت امور آموزشي مؤسسه در راستاي تحقق اهداف، آرمانها و سند چشم انداز مؤسسه
۲. راهبري و نظارت بر تدوين برنامه هاي پنج ساله و ساليانه با همکاري گروه‌هاي آموزشي در راستاي تحقق اهداف، آرمان ها و سند چشم انداز مؤسسه
۳. نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پنج ساله و ساليانة آموزشي
۴. مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارة مسائل کلان آموزشي
۵. نظارت بر حسن خدمات و پشتیبانی مورد نياز اساتيد و اعضاء هيأت علمي
۶. نظارت بر حسن انجام وظايف مديران
۷. نظارت بر کلیه شوراها و کمیته¬های معاونت آموزش و شرکت فعال در آنها
۸. شرکت در جلسات شورای هیأت رئیسه، معاونین و ساير جلسات داخلي مؤسسه که حسب ضوابط حضور معاون آموزش لازم است
۹. نمايندگي مؤسسه در همایشها و امور آموزشي در مراکز ذي ربط داخل و خارج کشور
۱۰. همکاري با ساير معاونت‌ها و مراکز خارج از مؤسسه جهت تأمين نيازهاي آموزشي آنها حسب تصویب هیأت رئیسه
۱۱. پيشنهاد عزل و نصب مديران حوزه معاونت به هیأت رئیسه محترم مؤسسه
۱۲. نظارت بر برآورد بودجه سالانه معاونت آموزش و ارائه به هيأت رئيسه جهت تصويب
۱۳. ارائه گزارش عملکرد و حسب مورد به مقام ما فوق
۱۴. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

www.edu.iki.ac.ir