دفتر معاونت آموزش

نسخه مناسب چاپ

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمدرضا برخورداری مسئول دفتر معاونت آموزش

۳۲۱۱۳۱۱۰

۳۲۱۱۳۱۰۳

 

www.edu.iki.ac.ir