ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ورودي سال91-90 موسسه آموزشی-پزوهشی امام خمینی(ره)

ثبت نام  آزمون ورودي کارشناسي ارشد سال تحصيلي 91-1390 موسسه امام خميني(ره) از اول دي ماه شروع شد.

پايان ثبت نام : 89/11/15
برگزاری آزمون : جمعه 89/12/6 راس ساعت 8 صبح

شرائط پذيرش:

1. داشتن حداقل‎مدرك كارشناسي ويژة مؤسسة آموزشي‎و‎پژوهشي‎‎‎امام‎خميني(ره) و يا تكميل فرم تعهدنامه موجود در پذيرش مبني بر اتمام كارشناسي تا پايان سال تحصيلي جاري؛

2. اتمام سطح 2 حوزة علمية قم و اشتغال به تحصيل در سطح 3 دروس حوزه؛

3. ملبس بودن به لباس مقدس روحانيت؛

4. نداشتن منع قانوني تحصيل رسمي در حوزة علميه (از نظر وظيفه عمومی و يا موارد ديگر)؛

5. عدم اشتغال به تحصيل در ديگر مؤسسات آموزش عالي.

6. طلاب خارجي بايد گواهي عدم اشتغال در يکي از رشته‌هاي تحصيلي در مدارس جامعة المصطفي العالميه در مقطع کارشناسي ، کارشناسي‌ارشد و دکتري ارائه نمايند.

تذكر1: بديهي است شرايط فوق قبل از شروع دروس دوره بايد تحقق يابد.

تذكر2: احراز فقدان هر يك از شرائط مذكور در هر مرحله (ثبت نام، شركت در آزمون،‌ پذيرفته شدن، حين تحصيل و ...) موجب منع ادامه تحصيل خواهد شد.

شيوه ثبت نام

1. تهيه عکس ديجيتالي با فرمت jpg و کمتر از 100 کيلو بايت

2. تهيه فيش بانکي به مبلغ 80000 ريال به شماره حساب سيبا 0106665172009 بانک ملّي شعبه مؤسسه امام‌خميني(ره) قم به نام پذيرش مؤسسه جهت درج سريال فيش در تقاضانامه ثبت نام.

تذكر: اصل فيش را تا پايان مراحل پذيرشي نزد خود نگه داريد.

3. تكميل تقاضانامة ثبت نام اينترنتي از طريق سايت:

http://paziresh.iki.ac.ir

4. تكميل پرسشنامه اطلاعات فردي كه مي توانيد آن را از سايت دريافت نماييد؛

تذکر1: به منظور اطمينان از صحت اطلاعات ثبت شده در فرم اينترنتي ، بهتر است داوطلبان ابتدا با مراجعه به آدرس اينترنتي مذکور ، فرم ثبت نام را دريافت نموده سپس آن را تکميل کرده و در پايان با مراجعه مجدد به سايت ، تمام اطلاعات درخواست شده را در محل خود درج نمايند.

تذكر2: پرسشنامه اطلاعات فردي و عكس را حداكثر تا روز برگزاري آزمون عمومي تحويل پذيرش دهيد.

تذکر بسيار مهم: داوطلبان جهت پيگيري هاي بعدي بايد شماره سريالي را که پس از تکميل ثبت نام از طريق سايت دريافت مي دارند نزد خود نگه دارند.

داوطلبان دقت داشته باشند که در صورت عدم دريافت اين شماره، ثبت نام ايشان به طور کامل صورت نپذيرفته است.