بانک کار کلاسي طرح آموزش پژوهش محور سال ۱۳۸۸

نسخه مناسب چاپ

استاد سليمي

۱: نقد و تحليل قرآني نظريه << پديدار شناسي اجتماعي --- >>

۲: نظريه‌هاي تحليل قتل

۳: تبيين اجتماعي روايات امر به معروف

۴: سياست کنترلي قرآن << درمان و توانبخشي در قرآن >>

۵: استخراج محورهاي تبييني در نظريات کجروي

۶: تبيين سرقت

------------------------------------------------------------------------

استاد صفورايي

۱: خود ارضايي و راه‌کارهاي پيشگيري و درمان

۲: اعتماد به نفس

۳: گزارش کتاب آسيب شناسي رواني

۴: هوشياري

۵: اختلال روان بي‌اشتهايي

۶: خلاصه کتاب خود‌ درمانگري

۷: وسواس

۸: کمرويي رفتاري آموختني است

۹: چکيده و گزارش کتاب آسيب شناسي رواني

۱۰: اختلالات تيک

۱۱: اختلال شب ادراري

۱۲: اختلالات يادگيري

۱۳: اختلالات شخصيت

------------------------------------------------------------------------

استاد منطقي

۱: اجراي خط‌مشي عمومي

۲: برسي نارسايي‌هاي خط‌مشي گذاري عمومي در ايران

۳: ارائه گزارش نقادانه نقش فرهنگ در خط‌مشي گذاري عمومي

۴: مباني خط‌مشي گذاري

۵: مسائل و مشکلات اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي

۶: نقش گروه‌هاي ذي‌نفوذ (فشار) و احزاب در خط‌مشي گذاري دولتي

۷: نقش ارزش در سازمان و خط‌مشي

۸: نقش ارزش‌ها و هنجار‌هاي اسلامي در خط‌مشي گذاري

www.edu.iki.ac.ir