نصب برنامه سروش

کلیه دوستان وهمکاران ودانش پژوهان واساتید محترم می توانند با نصب برنامه سروش به آدرس (sapp.ir/eduikir) در کانال اطلاع رسانی معاونت آموزش  اخبار و اطلاعات معاونت آموزش را پیگیری و مشاهده کنند.