میزان پرداخت شهریه دانش پژوهان مقطع دکتری

قابل توجه دانش پژوهان مقطع دکتری

بر اساس مصوبه هیئت محترم رئیسه به اطلاع می رساند ساعت مطالعه  جهت پرداخت شهریه در هر ماه 100 ساعت مطالعه در مؤسسه می باشد و تا 30 ساعت مطالعه به صورت دورکاری نیز پرداخت خواهد شد.

اداره پایان نامه ها