قابل توجه کلیه دانش پژوهان محترم

 

نظر به مراجعات مکرر دانش پژوهان گرامی به اطلاع مي‌رساند

درایام اربعین دروس موسسه برگزارمی شود

لکن غيبت کساني که از تاريخ 28 مهرتا 9 آبان جهت زيارت وشرکت درپیاد روی اربعین مشرف مي‌شوند

باارائه ویزاموجه مي‌شود.

التماس دعا