قابل توجه دانش پژوهان کارشناسی ارشد (ورودی 87 و 88)

قابل توجه دانش پژوهان کارشناسي ارشد(ورودي 87 و 88)

نظر به اينکه مدارک دانش پژوهان به وزارت علوم جهت صدور مدرک ارسال مي شود لازم است تا تاريخ 92/10/10 مقاله و اصلاحات پايان نامه خود را به اداره پايان نامه‌ها تحويل نماييد. عدم ارائه اصلاحات و مقاله تا تاريخ فوق به منزله انصراف از دريافت مدرک ارشد و دکتري تلقي خواهد شد و پس از آن مؤسسه هيچ مسؤليتي در اين زمينه نخواهد داشت و تبعات قانوني عدم صدور مدرک متوجه دانش‌پژوه خواهد بود