قابل توجه دانش پژوهان ورودي سال 95

معاونت آموزش در نظر دارد براي آن دسته از دانش پژوهاني که از دانش رياضی نسبتاً خوبي برخوردارند و نيازي به گذراندن درس رياضيات مقدماتي احساس نمي کنند، آزمونی برگزار کند. دانش پژوهانی که در اين آزمون شرکت کرده و نمره 17 و بالاترکسب نمايند، نمره آن درکارنامه ثبت و نيازی به گذراندن اين درس نخواهند داشت.