قابل توجه دانش پژوهان مقطع ارشد و دکتری

با توجه به بازنگری در راهنمای تدوین پایان نامۀ کارشناسی ارشد و دکتری ، به اطلاع می رساند جهت مطالعه و تدوین پایان نامه یا رسالۀ خود بر طبق آن ، به واحد تکثیر یا به آدرس http://edu.iki.ac.ir مراجعه فرمائید.                           

                                                               اداره پایان نامه ها