قابل توجه دانش پژوهانی که در ترم جاری (دوم98-97) زبان پیشنیاز و زبان عمومی 3 را انتخاب کردند

کلیه دانش پژوهانی که  در ترم جاری (دوم98-97) زبان پیشنیاز و زبان عمومی 3 را انتخاب کردند کتابهای مربوط به این دروس کتابهای

Basic Grammar in Use  - Basic Vocabulary in use-  Glocal english 2  که در کتاب فروشی به اتمام رسید بود از امروز17 بهمن 97 تهیه شده ومی توانند با مراجعه به  کتاب فروشی موسسه در بلوارجمهوری جنب موسسه  این کتابهای زبان را ازآقای علیخانی خریداری کنند.