قابل توجه دانش‌پژوهان گروه فلسفه

کارگاه پایان نامه نویسی ویژه دانش‌پژوهان کارشناسی ارشد رشته فلسفه در تاریخ 94/3/25 ساعت 11 الی 13 و 16 الی 20 در ساختمان شماره 2 موسسه واقع در پردیسان برگزار می‌شود. ضمنا بررسی هرگونه طرح پایان نامه (ارشد و دکتری) در شورای علمی گروه فلسفه مشروط به گذراندن کارگاه پایان نامه می‌باشد.