شيوه انتخاب رشته در دوره هاي کارشناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني«ره» ورودي 92 به بعد

با توجه به بازنگري سرفصل هاي کارشناسي موسسه در 15 رشته در سال 92 و مصوبه هيات رئيسه محترم مؤسسه مبني بر گذراندن کليه دروس در 8 ترم متوالي و تغيير شيوه انتخاب رشته اين دانش پژوهان (دانش پژوه پس از گذراندن دروس پايه و مشترک ـ معارف ، فلسفه و مباني علوم انساني ـ در ترم چهارم اقدام به انتخاب رشته مي نمايد) لذا شيوه انتخاب رشته در دوره‌هاي کارشناسي موسسه ورودي 92 به بعد از طريق سامانه معاونت آموزش بدين شيوه تعيين مي‌گردد:

1. مجري آماده سازي و اجراي تعيين رشته دانش پژوهان ورودي 92 به بعد مديريت امور آموزشي (اداره خدمات آموزش) خواهد بود.
2. دانش پژوهان پس از 3 ترم (فقط انتخاب واحد ملاک است) در سامانه دانش جويي، اقدام به انتخاب رشته مي کنند.
3. تعيين ظرفيت حداقل و حداکثر براي هر رشته در هر سال با معاون آموزش خواهد بود.
تبصره : براي ورودي هاي 92 حداقل 10 و حداکثر 15 نفر در هر رشته تعيين گرديد.
4. جهت وارد کردن رشته هاي فعال و ظرفيت حداقل و حداکثرآنها با مشخص کردن دوره آموزشي، واحد آموزشي و سالهاي مورد نظر براي محدود کردن انتخاب رشته افراد تدارک لازم ديده شود.
5. بازه زماني مراحل تعيين رشته بدين شرح مي باشد:
الف) 30-20 فروردين ماه گزارش گيري
ب) 10-1 ارديبهشت ماه ثبت نام اولويت توسط دانشجويان
ج) 15-10ارديبهشت ماه بررسي اشکالات
د) 20-15 ارديبهشت پردازش اطلاعات وتعيين رشته ها توسط سامانه
ذ)30-20 ارديبهشت رفع ابهامات دانش پژوهان
ر) اول خرداد ماه اعلام ليست نهايي
در انتخاب رشته دانش پژوه تمامي رشته هاي مشخص شده براي سال جاري را به همراه درجه، رتبه فرد ( براساس معدل) و معدل دروس تعيين رشته مشاهده مي کند و اولويت هاي خود را مشخص مي نمايد.(به عنوان نمونه در حال حاضر 13 رشته فعال است)
نکته : درجه بندي دانش پژوهان بدين صورت خواهد بود:
درجه يک: دانش پژوهاني که در تمام دروس تعيين رشته (فلسفه 1 تا 3 و معارف قرآن 1 تا 5) در همان ترم ارائه شده، قبول شده اند.
درجه دو: دانش پژوهاني که يک يا چند درس از دروس تعيين رشته (فلسفه 1 تا 3 و معارف قرآن 1 تا 5) را امتحان مجدد داده و قبول شده است.
درجه سه : دانش پژوهاني که يک يا چند درس از دروس تعيين رشته (فلسفه 1 تا 3 و معارف قرآن 1 تا 5) را ناقصي دارند.
6. تخصيص رشته بر اساس شرايط ذيل ايجاد شود.
الف) معيار انتخاب رشته مطابق درجه فرد بر اساس بالاترين معدل اكتسابي در دروس تعيين رشته، و بر اساس اولويت انتخابي، وبه تعداد ظرفيت آن رشته خواهد بود.
بدين معني كه سامانه، دانش پژوهان درجه اول با بالاترين معدل را به رشته انتخابي اول آنان فرستاده و نفرات بعدي نيز به همين منوال تا اتمام تمام دانش پژوهان اين درجه انتخاب خواهند شد. در ضمن پس از تكميل هر رشته، اولويت دوم داوطلب، مد نظر قرار خواهد گرفت. سپس نوبت دانش پژوهان درجه دو و درجه سه بر همين منوال خواهد رسيد.
ب) معدل بر اساس دروس فلسفه 1 تا 3 و معارف قرآن 1 تا 5 محاسبه مي گردد.
ج) در صورتي كه دانش پژوه در هر كدام از دروس مذكور نمره قبولي را كسب نكرده باشد، همان نمره درمعدل محاسبه مي‌شود و اگر آن درس را نگذرانده باشد،‌ براي وي نمره صفر درنظر گرفته مي‌شود و در معدل وي موثر خواهد بود.
د) در صورتي که معدل 2 دانش پژوه يکسان باشد معدل کل 3 ترم معيار خواهد بود.
7. انتخاب رشته مخصوص دانش پژوهاني است که انتخاب رشته نکرده باشند.
8. تمامي اين امور در سامانه نيمه حضوري نيز جهت انتخاب رشته مورد نياز مي باشد.