اطلاعیه مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 97-98

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی  97

با سخنرانی علامه مصباح یزدی زیده عزه

و حضرت آیت الله اعرافی زیده عزه

روز سه شنبه97/7/3 ساعت 16