آيين نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور از طرف بنياد نخبگان استان قم جهت ثبت نام دانش پژوهان در سامانه سينا