گروه نظارت و ارزيابي آموزشی

مجید نجاتی
کارشناس مسئول امار و اطلاعات آموزشي
تلفن :2113105
پست الکترونيک:Ssn_251@iki.ac.ir
داخلی 121

 

سید احمد سجادی مقدم
کارشناس مسئول سنجش وارزیابی
داخلی121