همکاران

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
سید محمد مطهری کرین کارشناس مسئول تشکیل و تکمیل پرونده آموزشی 32113664
مجید نظر کرده کارشناس مسئول آمار و ثبت نام

32113628

حسین ولی زاده

کارشناس برگزاری آزمون

32113618
امیر حسین طیاری کارشناس سامانه پذیرش 32113683