همکاران آموزشهای آزاد

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محمد مهدی سلیمانی کارشناس اداری - مالی 32113676-620
  عبدالله کرمی مسئول دفتر 620
سید مصطفی میرباباپور کارشناس اداره برنامه ریزی و ارزیابی دوره های آموزش های آزاد 676
مرتضی فقیهی فاضل کارشناس برگزاری دوره های آموزش آزاد 676
محمد حسین فاریاب کارشناس مسئول تدوین سرفصل ها و منابع متون آموزش های آزاد 455
سیدمحمدحسین غضنفری کارشناس تربیت مدرس، متون و سرفصل ها 676

حنظله توحیدی کریمی کارشناس سایت آموزشهای آزاد 657-620