همکاران

 

تصویر نام همکار پست سازمانی شماره تلفن
محسن آخوندی مسئول اداره امور پشتیبانی اساتید اداره آموزش

32113218

هادی انواری مسئول امور مالی و قراردادهای آموزشی 32113210
سید مهدی سجادی مسئول اداره خدمات دانش‌پژوهی و پشتیبانی آموزشی 32113312
  مهدی ملکی کارشناس امور مالی دانش‌پژوهان 32113313
  سید حسین نبویان کارشناس امور برگزاری اردوهای علمی،کارگاه‌ها و مراسم آموزشی 32113127