فرم‌هاي پايان‌نامه‌

پیوستاندازه
طرح پایان نامه میدانی-147.75 کیلوبایت
طرح پایان نامه میدانی-2217.01 کیلوبایت
طرح پایان نامه 147.71 کیلوبایت
طرح پایان نامه -2258.22 کیلوبایت
طرح نامه دکتری میدانی-148.13 کیلوبایت
طرح نامه دکتری میدانی-221.5 کیلوبایت
طرح نامه دکتری-147.88 کیلوبایت
طرح نامه دکتری-2273.73 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم اول تحصیلی -2189.69 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی-180.23 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی-2187.29 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-187 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-2144.83 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-186 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-2146.63 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-195 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-293.81 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-195.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-2154.42 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-190.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-2173.32 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-194.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-2133.7 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-130.18 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-2203.64 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه دکتری-127.92 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -187 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -2183.32 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-2188.23 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -2150.91 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه ارشد و دکتری-1305 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه ارشد و دکتری-2528.64 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -1102 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -2200.59 کیلوبایت
آیین نامه آموزشی12.71 کیلوبایت
فرم صورت جلسه شورای علمی گروه169.06 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول تحصیلی192.52 کیلوبایت

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌ها اقدام فرمائید.