فرم‌هاي پايان‌نامه‌

پیوستاندازه
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-187 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-2144.83 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-186 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-2146.63 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-195 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-293.81 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-195.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-2154.42 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-190.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-2173.32 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-194.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-2133.7 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-130.18 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-2203.64 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه دکتری-127.92 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -187 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -2183.32 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-2188.23 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -2150.91 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -1102 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -2200.59 کیلوبایت
آیین نامه آموزشی12.71 کیلوبایت
فرم صورت جلسه شورای علمی گروه169.06 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد میدانی51.64 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد میدانی244.23 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری306 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه کاشناسی ارشد و دکتری525.49 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد53.49 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد244.31 کیلوبایت
طرح نامه دکتری میدانی51.21 کیلوبایت
طرح نامه دکتری میدانی246.81 کیلوبایت
طرح نامه دکتری253.66 کیلوبایت
طرح نامه دکتری54.48 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول 192.52 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول 80.17 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی187.29 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی80.23 کیلوبایت

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌ها اقدام فرمائید.