فرم‌هاي پايان‌نامه‌

پیوستاندازه
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-187 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-2144.83 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-186 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-2146.63 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-195 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-293.81 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-195.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-2154.42 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-194.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-2133.7 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-130.18 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-2203.64 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه دکتری-127.92 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -187 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -2183.32 کیلوبایت
آیین نامه آموزشی12.71 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول 192.52 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول 80.17 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی187.29 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم دوم تحصیلی80.23 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد177.7 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع (word)103.71 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع (pdf)230.16 کیلوبایت
طرح نامه پارسا (pdf)280.15 کیلوبایت
طرح نامه پارسا (word)226.48 کیلوبایت

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌ها اقدام فرمائید.