فرم‌هاي پايان‌نامه‌

پیوستاندازه
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-187 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع ارشد-2144.83 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-186 کیلوبایت
فرم انجام اصلاحات دفاع دکتری-2146.63 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-195 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری-293.81 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-195.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری-2154.42 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-190.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع ارشد-2173.32 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-194.5 کیلوبایت
فرم درخواست برگزاری جلسه سمینار دکتری-2133.7 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-130.18 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه ارشد-2203.64 کیلوبایت
فرم گزارش سیر پیشرفت پایان نامه دکتری-127.92 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -187 کیلوبایت
فرم معرفی استاد مشاور -2183.32 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری-2188.23 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -1105 کیلوبایت
فرم پیشنهاد موضوع رساله کارشناسی ارشد -2150.91 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه ارشد و دکتری-1305 کیلوبایت
راهنمای تدوین پایان نامه ارشد و دکتری-2528.64 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -1102 کیلوبایت
صورت جلسه شورای علمی پایان نامه -2200.59 کیلوبایت
آیین نامه آموزشی12.71 کیلوبایت
فرم صورت جلسه شورای علمی گروه169.06 کیلوبایت
فرم درخواست تمدید ترم اول تحصیلی192.52 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد243.61 کیلوبایت
طرح پایان نامه ارشد 49.05 کیلوبایت
طرح پایان نامه میدانی ارشد194.95 کیلوبایت
طرح پایان نامه میدانی ارشد49.21 کیلوبایت
طرح نامه دکتری 252.01 کیلوبایت
طرح نامه دکتری 49.76 کیلوبایت
طرح نامه میدانی دکتری198.47 کیلوبایت
طرح نامه میدانی دکتری50.25 کیلوبایت
درخواست تمدید ترم اول تحصیلی192.52 کیلوبایت

دانش‌پژوهان محترم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جهت دانلود فرم‌هاي مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی از طريق لينک‌ها اقدام فرمائید.