شرح وظایف

1. بسط و گسترش انديشه‌هاي بنيادين اسلامي و علوم اسلامي در قالب دوره‌هاي کوتاه مدت
2. برگزاری جلسات تخصصي براي طراحي دوره‌ها با حضور اساتيد مجرب و متخصص
3. طراحي عناوين، سرفصل ها و محتوای دوره¬هاي آموزشي مورد نياز با همکاري اساتيد مجرب و متخصص
4. تصدي دوره‌ها از ابتدا تا انتهاي برگزاري آنها
5. برگزاری دوره تربيت مدرس جهت تأمين اساتيد دوره های آموزشی
6. دعوت از اساتيد مجرب و متخصص براي تدريس در دوره‌ها
7. صدور مجوز اعزام استاد به محل برگزاری دوره ها طبق آيين نامه آموزشی
8. ارزيابی ‌دوره‌ها طبق آيين نامه آموزشی
9. برنامه ‌ريزي ‌براي ‌استمرار ارتباط ‌با دانش ‌آموختگان ‌فعال‌ طرح ‌از طرق مختلف (سايت، وبلاگ، نشريات، CD  و ...)
10. انجام هماهنگي لازم دربارة امور مالي دوره ها و نظارت بر آنها
11. انجام امور دبيرخانه شوراي طرح ولايت
12. طراحي فرم هاي سنجش نيازهاي آموزشي مؤسسات و يا جوامع مخاطب
13. طراحي و تدوين گزارش نتايج سنجش نيازها
14. شناسايي جوامع هدف
15. برقراري ارتباط و رايزني با جوامع هدف به منظور برگزاري دوره ها درحدود اختيارات و امکانات
16. سنجش ميزان تأمين نيازهاي جامعه هدف پس از برگزاري دوره ها و ضريب تاثير آنها
17. انجام کليه امور مربوط به تنظيم و برگزاري جلسات آزمون پايان دوره ها
18. پيگيري کليه امور مربوط به چاپ و تکثير نشريات مديريت آزاد
19. برنامه ريزي و هماهنگي اجرايي لازم جهت ضبط صوتي و تصويري دوره ها
20. جمع‌آوري‌ و تدوين ‌بسته‌هاي ‌چند رسانه اي به منظور ايجاد دوره هاي آموزشي و تدوام آموزش
21. انجام کليه امور مربوط به سايت و پايگاه اطلاعاتي مديريت آموزشهاي آزاد
22. دريافت مطالب آموزشي از اساتيد و ارسال آن به صورت مستمر براي جامعه هدف
23. برآورد بودجه لازم براي مديريت و برگزاري دوره‌ها
24. ارائه گزارش عملکرد به مقام ما فوق
25. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق