شرح وظایف

1. بررسی امکانات و شرایط مورد نیاز جهت تشکیل واحد استانی در استانهای درخواست کننده؛
2. تنظیم پیش نویس تفاهم نامه بین مؤسسه و متقاضی تشکیل واحد استانی؛
3. نظارت برحسن اجراي دقیق آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي؛
4. نظارت بر رسیدگی به مشکلات و امور دانش پژوهان واحد‌هاي استانی؛
5. ارائه گزارش از وضعیت امور جاری واحدهای استانی به مقام مافوق؛
6. نظارت بر انجام هماهنگی¬های لازم در خصوص شناسایی و معرفی اساتید توانمند و مورد نیاز جهت تدریس در واحد استانی؛
7. نظارت بر گزارشهای مالی واحد‌های استانی؛
8. بررسی شیوه¬های عملی آموزش در واحدهای استانی (مانند آموزش از طریق ویدئو کنفرانس و ...)؛
9. توجیه و هماهنگی مدیران واحد‌هاي استانی و مديريت‌هاي معاونت آموزش درباره امور مربوط به واحدهای استانی؛
10. نظارت بر تعیین بودجه واحدهاي استانی و تطبیق آن با تفاهم نامه هر واحد به صورت مجزا؛
11. نظارت بر حسن اجراي مصوبات خاص مربوط به واحد‌هاي استانی؛
12. پیگیری و نظارت بر انجام ارزیابی¬های آموزشی در مورد واحدهای استانی؛
13. ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل مختلف واحد استانی به بخشهای مختلف درگیر با امور واحدهای استانی؛
14. حضور در واحدهای استاني.
15. انجام امور محوله از مقام مافوق