شرح وظایف معاونت آموزش

1. هدايت امور آموزشي مؤسسه در راستاي تحقق اهداف، آرمانها و سند چشم انداز مؤسسه
2. راهبري و نظارت بر تدوين برنامه هاي پنج ساله و ساليانه با همکاري گروه‌هاي آموزشي در راستاي تحقق اهداف، آرمان ها و سند چشم انداز مؤسسه
3. نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پنج ساله و ساليانة آموزشي
4. مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارة مسائل کلان آموزشي
5. نظارت بر حسن خدمات و پشتیبانی مورد نياز اساتيد و اعضاء هيأت علمي
6. نظارت بر حسن انجام وظايف مديران
7. نظارت بر کلیه شوراها و کمیته¬های معاونت آموزش و شرکت فعال در آنها
8. شرکت در جلسات شورای هیأت رئیسه، معاونین و ساير جلسات داخلي مؤسسه که حسب ضوابط حضور معاون آموزش لازم است
9. نمايندگي مؤسسه در همایشها و امور آموزشي در مراکز ذي ربط داخل و خارج کشور
10. همکاري با ساير معاونت‌ها و مراکز خارج از مؤسسه جهت تأمين نيازهاي آموزشي آنها حسب تصویب هیأت رئیسه
11. پيشنهاد عزل و نصب مديران حوزه معاونت به هیأت رئیسه محترم مؤسسه
12. نظارت بر برآورد بودجه سالانه معاونت آموزش و ارائه به هيأت رئيسه جهت تصويب
13. ارائه گزارش عملکرد و حسب مورد به مقام ما فوق
14. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق