شرح وظایف مدیریت پشتیبانی آموزشی

  1. انجام کليه امور پشتيباني آموزشي
  2. ارائه خدمات مورد نياز به اساتيد و اعضاء هيأت علمي در چارچوب ضوابط
  3. تنظيم ‌وانعقاد قرارداد حق ‌التدريس با اساتيد و همچنين اساتيد راهنما، مشاوره و داوري پايان نامه‌ها
  4. تنظيم و انعقاد قرارداد پروژه‌اي با مديران گروه‌هاي علمي دبيران گروه‌ها، نيروهاي اجرايي گروه‌ها و کارشناسان معاونت آموزش
  5. محاسبه ساعات حضور اساتيد و ارسال به اداري و مالي جهت پرداخت حق الزحمه
  6. تهيه وتنظيم قراردادهاي مالي معاونت آموزش با مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف و پيگيري‌ لازم در خصوص عقد قرارداد‌هاي آموزشي‌ و تفاهم‌نامه‌ها و... ( مانند: مشخص کردن شرايط، تعهدات، مبالغ و.. )
  7. انجام امور مربوط به شهريه دانش پژوهان
  8. انجام امور مربوط به برگزاري و امور مالي اردوهاي علمي و نظارت برطی مراحل قانونی واداری آن
  9. بررسي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها
  10. انجام امور مالي طرح ولايت، نظارت بر فرآيند آنها و پيگيري کارشناسانه