شرح وظایف مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

1. نظارت بر فعاليت گروه‌هاي تحت مديريت بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات
2. برگزاري شوراي برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي با حضور کارشناسان مجرب و فرهيخته
3. تهيه‌وتنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي علمي
4. انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوري‌هاي ‌آموزشي‌ و تغييرات ‌و اصلاحات ‌لازم ‌در چارچوب ‌ضوابط
5. انجام مطالعات مربوط به سنجش آموزش، وضعيت کمي و کيفي داوطبان، دانش‌پژوهان، اساتيد و چگونگي روند فعاليت‌هاي حوزه‌هاي آموزش
6. بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي ‌از طريق ‌کميته‌هاي ‌تخصصي ‌مربوط و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب
7. اخذ مجوزهاي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي
8. نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي نيمسالها
9. تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
10. طراحي برنامه هاي 5 سالة معاونت آموزش و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
11. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
12. نظارت بر نحوه اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ارائه گزارش به مقام مافوق
13. ارزيابي کيفيت تدريس اساتيد
14. تهيه نقطه نظرات،پيشنهادات‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتيدواعضاء هيات علمي درخصوص امورآموزشي و اداری
15. تهيه آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف معاونت آموزش
16. به روز رساني و توسعه سامانه هاي آموزشي
17. ارائه گزارش دوره ای به مقام ما فوق
18. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق