شرح وظایف مدیریت آموزش

1. نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
2. اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
3. نظارت بر حسن برگزاري کلاس‌هاي مقطع کارشناسي
4. صدور گواهي‌هاي لازم در طول تحصيل براي دانش‌پژوهان مقطع کارشناسي
5. فراهم ‌نمودن بايگاني و مرکز اسناد جهت نگهداري سوابق تحصيلي دانش پژوهان مقطع کارشناسي
6. رسيدگي ‌به امور مربوط به حضور و غياب، مرخصي ها حذف دروس دانش ‌پژوهان
7. انجام اموردانش آموختگان مقطع کارشناسي
8. پيش ‌بيني بودجه سالیانه اداره کل
9. ارائه گزارش دوره¬ای به مقام ما فوق
10. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق