دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

اين مديريت به تهيه و تنظيم برنامه‌ها و محتواي آموزشي تمامي رشته‌هاي تحصيلي و

واحدهاي درسي مي‌پردازد و با انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه نوآوري‌هاي آموزشي

راه‌کارها و اطلاعات جديدي را ارايه مي‌دهد. هم‌چنين در اين مديريت وضعيت کمي و کيفي

داوطلبان و دانش‌پژوهان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.