دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی

جواد خبازي علوي
مسئول امور دفتری و بایگانی
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي از سال 1383 كارمند موسسه امام خميني(ره) مي باشم. از سال 83 تا سال 93 در مركز آموزش مجازي امام خميني(ره) مشغول به كار بودم. از سال 93 تا 94 در آموزش‌هاي آزاد و از سال 94 تاكنون در دفتر ارزيابي و برنامه ريزي آموزشي به عنوان مسئول دفتر مديريت ارزيابي و برنامه ريزي آموزشي و كارشناس برنامه‌ريزي مشغول به خدمت مي‌باشم.
تلفن داخلي:‌109