بانک کار کلاسي طرح آموزش پژوهش محور سال 1388

استاد سليمي

1: نقد و تحليل قرآني نظريه << پديدار شناسي اجتماعي --- >>

2: نظريه‌هاي تحليل قتل

3: تبيين اجتماعي روايات امر به معروف

4: سياست کنترلي قرآن << درمان و توانبخشي در قرآن >>

5: استخراج محورهاي تبييني در نظريات کجروي

6: تبيين سرقت

------------------------------------------------------------------------

استاد صفورايي

1: خود ارضايي و راه‌کارهاي پيشگيري و درمان

2: اعتماد به نفس

3: گزارش کتاب آسيب شناسي رواني

4: هوشياري

5: اختلال روان بي‌اشتهايي

6: خلاصه کتاب خود‌ درمانگري

7: وسواس

8: کمرويي رفتاري آموختني است

9: چکيده و گزارش کتاب آسيب شناسي رواني

10: اختلالات تيک

11: اختلال شب ادراري

12: اختلالات يادگيري

13: اختلالات شخصيت

------------------------------------------------------------------------

استاد منطقي

1: اجراي خط‌مشي عمومي

2: برسي نارسايي‌هاي خط‌مشي گذاري عمومي در ايران

3: ارائه گزارش نقادانه نقش فرهنگ در خط‌مشي گذاري عمومي

4: مباني خط‌مشي گذاري

5: مسائل و مشکلات اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي

6: نقش گروه‌هاي ذي‌نفوذ (فشار) و احزاب در خط‌مشي گذاري دولتي

7: نقش ارزش در سازمان و خط‌مشي

8: نقش ارزش‌ها و هنجار‌هاي اسلامي در خط‌مشي گذاري