اداره پايان نامه ها

ولی الله زحمتکش
شرح وظایف رئیس اداره پایان نامه ها
پیشنهاد اصلاح آیین نامه های موجود از طریق بررسی آیین نامه های مراکز آموزش عالی کشور، همفکری با مسئولین مافوق جهت تدوین آیین نامه جامع و مناسب با اهداف مؤسسه
تلاش جهت به کارگیری اعضای هیئت علمی مؤ سسه جهت راهنمایی و مشاوره و داوری رساله و پایان نامه ها
الکترونیکی کردن مراحل اداری تدوین پایان نامه و امور جاری پایان نامه ها
تنظیم سیر مراحل اداری پایان نامه ها و ابلاغ آن به دانش پژوهان
تدوین جدول زمانی تدوین رساله و پایان نامه و ابلاغ آن به دانش پژوهان در ترم اول
تدوین جزوه راهنمای تدوین پایان نامه و رساله و ابلاغ آن به دانش پژوهان
پیگیری کاستی های مراحل تدوین رساله و پایان نامه ها مثل تأخیر در تصویب طرح اجمالی و تفصیلی، گزارش، برگزاری سمینار، پیش دفاع و دفاع و ابلاغ آن به دانش پژوه
ابلاغ کاستی های پرونده دانش پژوهان به مدیران و دبیران گروه ها و هماهنگی های لازم با آنان جهت رفع کاستی ها و سرعت و نظم دهی در تدوین رساله و پایان نامه
آسیب شناسی وضعیت موجود اداره پایان نامه ها و بررسی راههای رشد و رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق بررسی آیین نامه های دانشگاه و مراکز آموزش عالی و تشکیل جلسات با معاون آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی و همکاران در اداره و مدیران و دبیران گروهها
تدوین آیین نامه جدید پیشنهادی برای قانونمند کردن پرداخت شهریه. گرفتن گزارش از دانشجویان و پرداخت شهریه به آنان به صورت منظم از طریق هماهنگی با معاونت اداری و مالی
تشکیل پرونده دانش پژوهان و بررسی نواقص آن در هر ترم و ابلاغ آن به دانش پژوهان و بعضاً مدیران  و دبیران گروهها و معاونت آموزش
هماهنگی لازم با مدیر گروه و دانش پژوهان و اساتید جهت برگزاری کلاس کارگاره پایان نامه نویسی
برگزاری جلسه توجیهی قوانین تدوین پایان نامه دانش پژوهان دکتری و ارشد به تفکیک رشته و کلاس و حضور منظم در ابتدای ترم اول یا دوم در کلاسهای آن جهت تبیین قوانین و گفتگو با دانش پژوهان
نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی جهت بهتر اجرا شدن آن
ابلاغ موضوعات رساله و پایان نامه به دانش پژوه و اساتید راهنما و مشاور
سرعت بخشیدن و قانونمند کردن امور محوله به اداره پایان نامه ها و اجرای مصوبات هیئت رئیسه محترم مؤسسه و شورای تحصیلات تکمیلی

داخلی32137612
 

محمد حسین رحیمی
مسئول امور دفتری وبایگانی
داخلی 32137612