اداره خدمات آموزش تحصیلات تکمیلی

سعید یزدانی
کارشناس مسئول برگزاری کلاس‌های ارشد و دکتری
داخلی104

 

سید صادق دقیقی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی ارشد و دکتری
داخلی113

ابوالفضل صفاگر
کارشناس خدمات آموزشی ارشد و دکتری
داخلی32137103

مهدی ملکی قشلاقی  
کارشناس برگزاری کلاس‌های ارشد و دکتری
داخلی: