اداره خدمات آموزش

محمد حسین جمالی
رییس خدمات آموزشی
داخلی229

 

بهزاد رضایی
کارشناس خدمات آموزشی
داخلی232

عبدالمجید سراقی
کارشناس خدمات آموزشی
داخلی233

ناصر محمدی

کارشناس مسئول برگزاری کلاسها
داخلی302